کتب و جزوات  دکتر پرويز فرزادی نیا  


  اصول و فنون هيستوپـاتولوژی تکنيکهای اختصاصی آماده سازی و رنگ آميزی بافت ها جهت مطالعات هيستوپاتولوژی مطالعات هيستوپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر، 1385
آرش خاکی، پرويز بزی

دریافت فایل پیوست

< >