تحصیلات  دکتر پرويز فرزادی نیا  


  کارشناسی دانشگاه علو پزشکی تهران ایران 1366 1370
  کارشناسی ارشد دانشگاه علو پزشکی تهران ایران 1370
  دکتری تخصصی دانشگاه علو پزشکی تبریز ایران 1376 1382
  فلوشیپ بیوتکنولوژی ناباروری تویاما از استان کانازاوا ژاپن 2003 2004
  فلوشیپ ناباروری دانشگاه علو پزشکی استان فارس، بیمارستان مادر و ایران 1390 1390

< >