جوایز و افتخارات  دکتر پرويز فرزادی نیا  


  پژوهشگر برتر ، دانگاه علوم پزشکی بوشهر ، معاون پژوهشی ، 1384 ، سکه تمام بهار آزادی و چند جلد کتاب نفیس
دریافت فایل پیوست
  استاد نمونه دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، معاون آموزشی و رییس دانشگاه ، 1395 ، سکه تمام بهار آزادی و چند جلد کتاب نفیس
دریافت فایل پیوست

< >