آیین نامه ها/ بخش نامه ها/دستورالعمل ها

1398/7/29 0:0

دستورالعمل نحوه ارائه و ارزشیابی پایان نامه


دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه


دستورالعمل اجرایی پایان نامه های دانشکده پزشکی


آیین نامه تنظیم فرم پیام ترجمان دانش

شیوه نامه جایگزینی پایان نامه های پزشکی(وزارتی)

شیوه نامه جایگزینی پایان نامه های پزشکی(دانشگاهی)

 تاریخ بروز رسانی:   10 مهر 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >