رئیس دفتر توسعه آموزش پزشکی( EDO)

1391/3/1 0:0

  دکتر فروغ یوسفی                                

دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی                    

عضو هیئت علمی دانشگاه/استادیار

تلفن تماس دفتر : 33320657-077

آدرس الکترونیک: forough.y@gmail.com

 

شرح وظایف رئیس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی (EDO):

1.    اجرای برنامه های آموزشی براساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
2.    ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده
3.    عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده
4.    همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و  بهره مندی از پتانسیل های آنان
5.    پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها
6.    ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشگاه
7.    پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده
8.    توامندسازی و حمایت از اعضای هیأت علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC
9.    نیازسنجی آموزشی اعضاء هیأت علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC
10.    توانمندسازی اعضای هیأت علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی براساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت   EDC
11.    نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه
12.    اجرای طرح های پژوهش در آموزش براساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت EDC
13.    ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده

کلمات کلیدی:
دفتر     توسعه     آموزش     EDO    

تاریخ بروز رسانی:   2 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >