ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر محمد زكي عباسي  

     
سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه
استادیار


 دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر محمد زكي عباسي  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >