منابع و مراجع درس  سلول و بافت شناسی  توسط  دكتر ماريا ظهيري  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  سلول و بافت شناسی  توسط  دكتر ماريا ظهيري  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 digestive system 16/07 MB دانلود
2 nervous system 8/62 MB دانلود
3 circulatory system- blood 2/19 MB دانلود
4 gartilage, bone 16/23 MB دانلود
5 connective tissue 11/93 MB دانلود
6 female reproductive system 12/20 MB دانلود
7 respiratory 16/80 MB دانلود
1

< >