منابع و مراجع درس  داروشناسی 1  توسط  دکتر ساسان زائری  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  داروشناسی 1  توسط  دکتر ساسان زائری  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Introduction and Pharmacodynamics 5/23 MB دانلود
2 Pharmacokinetics 290/00 kB دانلود
3 Autonomic Drugs (Cholinergics and AntiCholinergics) 1/21 MB دانلود
4 Autonomic Drugs (Adrenergics and AntiAdrenergics) 857/00 kB دانلود
5 AntiHypertensive Drugs 762/50 kB دانلود
6 Diuretic agents 3/12 MB دانلود
7 Antidiabetic Drugs 945/05 kB دانلود
8 Drugs Used in Hyperlipidemia 2/06 MB دانلود
9 Drugs used in asthma 1/48 MB دانلود
10 NSAIDs 1/11 MB دانلود
11 Agents Used in Anemias 222/13 kB دانلود
12 Drugs Used in Coagulation Disorders 386/92 kB دانلود
13 Antibiotics 1 2/26 MB دانلود
14 Antibiotics 2 3/40 MB دانلود
15 Antifungal, Antiprotozoal and Antiviral Drugs 1/23 MB دانلود
16 Agents That Affect Bone Mineral Homeostas 2/41 MB دانلود
17 طرح درس فارماکولوژی 1 مامایی پیوسته 104/32 kB دانلود
18 sedative and hypnotic drugs 401/17 kB دانلود
19 Antidepressant drugs 374/00 kB دانلود
1

< >