ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر رضا طاهرخانی  

     
سمت: عضو هیات علمی گروه ویروس شناسی
دکتری تخصصی ( Ph.D) ویروس شناسی پزشکی
 دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر رضا طاهرخانی  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۲

< >