منابع و مراجع درس  فارماکولوژی نظری (پزشکی)  توسط  رامين سيديان  


  KATZUNG, B. & TREVOR, A. 1995. Examination & Board Review. Pharmacology, 4th Edition, Appleton & Lange, Norwalk, Connecticu 650


   اسلایدها و منابع آموزشی درس  فارماکولوژی نظری (پزشکی)  توسط  رامين سيديان  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 فارماکولوژی پزشکی 664/06 kB دانلود
2 مسمومیت ها 763/67 kB دانلود
3 جانوران سمی 1/33 MB دانلود
4 اپیویید 587/24 kB دانلود
5 بیماری های تنفسی 299/69 kB دانلود
6 آنژین قلبی 1/59 MB دانلود
7 سیستم اتونوم 1/01 MB دانلود
8 فارماکودینامیک 873/69 kB دانلود
9 داروهای آدرنرژیک 736/85 kB دانلود
10 داروهای آنتی هیستامین 655/19 kB دانلود
11 داروهای ضد فشارخون 1/16 MB دانلود
12 آریتمی و نارسایی قلبی 1/23 MB دانلود
13 بیماری های گوارشی 1/39 MB دانلود
14 Supplementary file 109/47 kB دانلود
15 سیستم کولینرژیک 238/30 kB دانلود
16 فشارخون 543/00 kB دانلود
17 اریتمی 1/11 MB دانلود
18 فارماکولوژی تنفس 507/42 kB دانلود
19 داروهای گوارشی 2 509/00 kB دانلود
20 داروهای ضد افسردگی 677/16 kB دانلود
21 شیزوفرنی 1/66 MB دانلود
1

< >