ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر هدایت سالاری  

   دکتر هدایت سالاری   
سمت: استادیار سیاستگذاری سلامت
دانش آموخته مقطع Ph.D سیاستگذاری سلامت از دانشگاه علوم پزشکی تهران.
حوزه های تدریس:
اقتصاد سلامت
ارزشیابی اقتصادی برنامه های بهداشتی و درمانی
سیاستگذاری سلامت
اصول و مبانی مدیریت
مدیریت بیمارستانی
اصول خدمات بهداشتی
اصلاحات نظام سلامت
رفتار سازمانی
فرهنگ سازمانی
جامعه شناسی پزشکی
تعیین کننده های اجتماعی سلامت
و...
 دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر هدایت سالاری  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۲

< >