ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر هدایت سالاری  

   دکتر هدایت سالاری   
سمت: استادیار سیاستگذاری سلامت
دانش آموخته مقطع Ph.D سیاستگذاری سلامت از دانشگاه علوم پزشکی تهران.
حوزه های تدریس:
اقتصاد سلامت
ارزشیابی اقتصادی برنامه های بهداشتی و درمانی
سیاستگذاری سلامت
اصول و مبانی مدیریت
مدیریت بیمارستانی
اصول خدمات بهداشتی
اصلاحات نظام سلامت
رفتار سازمانی
فرهنگ سازمانی
جامعه شناسی پزشکی
تعیین کننده های اجتماعی سلامت
و...
 دریافت فایل رزومه


   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۲

< >