ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر عبدالرضا نجفي اناركي  

   دکتر عبدالرضا نجفي اناركي   
سمت: مسئول skill lab
دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه


 دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر عبدالرضا نجفي اناركي  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >