ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.



  دکتر آنالي محسني آزاد  

     
سمت: استاديار- عضو هيئت علمي
مدير گروه جراحي دانشكده پزشكي


 دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر آنالي محسني آزاد  




   تابلوی اعلانات 



تعداد بازدید:   ۱

< >