ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر صمد اكبرزاده  

     
سمت: معاون آموزشی دانشگاه
عضو هیئت علمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر صمد اكبرزاده  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۳

< >