ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر صمد اكبر زاده  

     
سمت: مدیر امور آموزشی دانشگاه
عضو هیئت علمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دریافت فایل رزومه


   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۲

< >