ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر زهرا اكبری  

   دکتر زهرا اكبری   

استادیار گروه فیزیولوژی


 دریافت فایل رزومه


   تابلوی اعلانات 

  ساعات مراجعه جهت مشاوره
ساعت 10-8 و 13-12یکشنبه و چهار شنبه دانشکده پزشکی


تعداد بازدید:   ۱

< >