ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.



  دکتر عبدالطيف امینی  

     
سمت: عضو هیئت علمی
استادیار گروه قلب


 دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر عبدالطيف امینی  




   تابلوی اعلانات 



تعداد بازدید:   ۱

< >