پرسشنامه ارزشیابی کوریکولوم دوره کارشناسی ارشد میکروب شناسی

این فرم با هدف ارزشیابی کوریکولوم دوره کارشناسی ارشد میکروب شناسی تهیه شده است
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :

1. تا چه اندازه محتوای درس سیستم های اطلاع رسانی پزشکی به میزان یک واحد به عنوان درس جبرانی و مطابق با کوریکولوم ،نیاز فراگیر را به جستجودر منابع الکترونیکی حوزه علوم پزشکی برطرف می سازد؟ *
            
2. تا چه اندازه محتوای درس نرم افزار‌های آمارحیاتی مطابق با کوریکولوم به فراگیر در تفسیر نتایج بدست آمده در تحقیقات، تستهای آزمایشگاهی و بررسی های اپیدمیولوژیک کمک می کند؟ *
            
3. تا چه اندازه ارائه درس حیوانات آزمایشگاهی به عنوان درس کمبود یا جبرانی ضرورت دارد؟ *
            
4. تا چه اندازه ارائه درس بیوشیمی میکروارگانیسم‌ها در تفسیر و بررسی نتایج آزمایشگاهی موثر بوده است؟ *
            
5. تا چه اندازه محتوای درس باکتری شناسی تشخیصی 1 مطابق با کوریکولوم به فراگیر این امکان رامی دهد تا قادر به کشت و انجام تست‌های بیوشیمیایی باکتری باشد؟ *
            
6. تا چه اندازه محتوای درس باکتری شناسی تشخیصی 2 مطابق با کوریکولوم به فراگیر این امکان را می دهد تا با روش های نوین در تشخیص عفونتهای باکتریایی و شناسایی باکتری‌های جدید آشنا شود ؟ *
            
7. تا چه اندازه گذراندن درس سمینار به فراگیر درگردآوری آخرین اطلاعات مربوطه به باکتری شناسی با جستجوی منابع علمی کمک می کند؟ *
            
8. تا چه اندازه گذراندن درس سمینار به فراگیر در ارائه یک سخنرانی علمی کمک می کند؟ *
            
9. تا چه اندازه محتوای درس باکتری شناسی تشخیصی مولکولی در برنامه درسی به دانسته های قبلی فراگیر اضافه میکند؟ *
            
10. تا چه اندازه محتوای درس قارچ شناسی شما را با بیماری‌های عفونی مربوط به آن آشنا می سازد؟ *
            
11. تا چه اندازه درس کارآموزی بیمارستان به میزان 2واحد به منظور آشنایی در نمونه گیری از بیماران سرپایی و بستری برای فراگیرکفایت می کند؟ *
            
12. تا چه اندازه درس کارآموزی بیمارستان به فراگیر این امکان رامی دهد تا بتواند با بیماریهای شایع باکتریایی (بخش های سوختگی ، مراقبت‌های ویژه، عفونی) آشنا شود ؟ *
            
13. تا چه اندازه محتوای درس بیوانفورماتیک مطابق با کوریکولوم به فراگیر این امکان را میدهد تا طراحی پرایمر و همردیفی توالی اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها را انجام دهد؟ *
            
14. تا چه اندازه دروس اختصاصی،اختیاری ارائه شده مطابق کوریکولوم ،متناسب با نیاز فراگیر می باشد؟ *
            
15. تا چه اندازه محتوای درس اثرعوامل فیزیکی و شمیایی ،فراگیر را با اثر مواد و خطرات آن آشنا می کند؟ *
            
16. تا چه اندازه محتوای درس اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی، فراگیر را در رعایت احتیاجات لازم به منظور جلوگیری از آلودگی میکروبی در آزمایشگاه کمک می کند؟ *
            
17. تا چه اندازه محتوای درس انگل شناسی ، فراگیر را با بیماری‌های انگلی وعفونتهای ناشی از انگلها در ایران آشنا می سازد؟ *
            
18. تا چه اندازه محتوای درس ایمنی شناسی، فراگیر را در شناخت مکانیسم دفاعی بدن در مقابل باکتری‌ها کمک می کند؟ *
            
19. تا چه اندازه محتوای درس عوامل ضد میکروبی، مکانیسم عمل آنها و مقاومت دارویی فراگیر را در آشنایی با انواع داروهای ضد باکتریایی آشنا می‌کند؟
            
20. تا چه اندازه محتوای درس ویروس‌شناسی پزشکی، فراگیر را با بیماریهای بیماریزا و بیماریهای شایع در ایران آشنا می سازد ؟ *
            
21. تا چه اندازه محتوای درس انگل شناسی ، فراگیر را با بیماری‌های انگلی وعفونتهای ناشی از انگلها در ایران آشنا می سازد؟ *
            
22. تا چه اندازه محتوای درس ژنتیک میکروارگانیسم ها، فراگیر را در شناخت ساختمان DNA و RNA، تکثیر و نحوه انتقال ژنها، مکانیسم های ترمیم DNA و موتاسیون کمک می کند؟ *
            
23. تا چه اندازه محتوای درس ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها، فراگیر را با ساختمان تشریحی باکتری ها، فیزیولوژی، متابولیسم و بیوسنتز اجزای باکتری ها آشنا می‌کند؟ *
            
24. تا چه اندازه محتوای درس ارتباط میکروارگانیسم ها با میزبان، فراگیر را با میانکنش های بین عوامل بیماریزا و میزبان آشنا می سازد ؟ *
            
25. تا چه اندازه محتوای درس باکتری شناسی بالینی ، فراگیر را با باکتری های بیماریزای انسانی آشنا می سازد ؟ *
            
 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >