پرسشنامه خود ارزیابی دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد میکروب شناسی

این نظر سنجی با هدف ارزیابی میزان توانمندی عملی دانش آموختگان رشته میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر طراحی شده است
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :

1. آیا توانایی تفسیر نتایج قسمتهای آزمایشگاهی میکروب شناسی را دارید؟ *
          
2. آیا توانایی گردآوری داده ها ،تنظیم و ارائه یک موضوع علمی در ارتباط با باکتری شناسی را دارید؟
          
3. آیا قادر به تدریس دروس نظری و عملی برای دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی هستید؟ *
          
4. آیا قادر به نوشتن یک پروپوزال هستید؟ *
            
5. آیا توانایی نوشتن یک مقاله علمی را دارید؟
            
5. آیا توانایی نوشتن یک مقاله علمی را دارید؟ *
            
6. آیا با نرم افزارهای بیوانفورماتیک جهت آنالیز توالی و طراحی پرایمر آشنا هستید؟
            
7. آیا قادر به انجام کشت سلول و انجام تیتراسیون ویروس ها هستید؟ *
            
8. آیا با تکنیکهایی از قبیل ایمنوفلورسانس ،بلاتینگ و روش های مختلف PCR درتشخیص عفونتهای باکتریایی آشنا هستید؟ *
            
9. آیا قادر به انجام نمونه گیری از بیماران سرپایی و بستری هستید؟ *
            
10. آیا با نحوه کار دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاه باکتری شناسی آشنایی دارید؟ *
            
11. آیا با نحوه انجام آنتی بیوگرام و تعیین MIC و MBC آشنایی دارید؟ *
            
12. آیا قادر به محاسبه رقتهای شیمیایی ،تبدیل واحد های وزنی به واحدهای بین المللی و رقت سازی محلول ها هستید؟ *
            
13. آیا قادر به انجام انواع مختلف تزریقات (داخل ماهیچه ای، داخل وریدی ،داخل شکمی) به حیوانات آزمایشگاهی و خونگیری از انها هستید؟ *
            
14. آیا با روشهای نگهداری و ذخیره سازی باکتری ها آشنایی دارید؟ *
            
15. آیا به افزارهای مانندmega درهمردیفی DNA مهارت کافی دارید؟ *
            
16. آیا قادر به استفاده از Primer 3 جهت طراحی پرایمر مناسب می باشید؟ *
            
17. آیا با تکنیکهای ایمونولوژی در تشخیص باکتری‌ها و پاتوژنز آنها (مانند رایت، کومبس رایت و الیزا ) آشنایی دارید؟ *
            
18. آیا با متدهای تعیین فعالیت باکتریوسیدال مانند Synergy Testing آشنایی دارید؟ *
            
19. آیا دارای مهارت کافی در استفاده از نرم افزارهای رفرانس دهی مانند مندلی و Endnote درهنگام نگارش مقالات علمی و فعالیتهای پژوهشی هستید؟ *
            
20. آیا با سیستم عامل ویندوز،اینترنت و بانک اطلاعاتی مهم در زمینه پزشکی آشنایی کافی دارید؟ *
            
 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >