پرسشنامه آموزش در عرصه

پر کردن فیلدهای نام و نام خانوادگی و کدملی و ایمیل و تلفن اختیاری می باشد.

نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :

نام مرکز خدمات جامع سلامت: *

نام بخش: *

مقطع: *
    
1-چند بیمار در طی حضور در مرکز خدمات جامع سلامت با حضور استاد خود ویزیت نمودید؟ *
از لیست زیر یکی را انتخاب کنید

        
2-اهمیت آموزش در عرصه برای ایجاد توانمندی ایفای نقش به عنوان پزشک شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت در آینده چقدر است؟ *
        
در صورت انتخاب گزینه ج یا د لطفاً دلیل خود را برای انتخاب این گزینه ذکر کنید.

3-چقدر امکان دارد که با شیوه کنونی آموزش در عرصه نیازهای آموزش سرپایی برطرف ‌گردد؟ *
          
در صورت انتخاب گزینه د یا ه سوال فوق لطفاً دلیل خود را برای انتخاب این گزینه ذکر کنید.

4-نظر شما در مورد مؤثر و مفید بودن شیوه آموزش استاد (اساتید بخش) در عرصه چیست؟ *
          
در صورت انتخاب گزینه د یا ه لطفاً دلیل خود را برای انتخاب این گزینه ذکر کنید.

5-آیا امکان مشارکت دانشجویان در ویزیت بیمار در برنامه آموزش در عرصه فراهم است؟ *
          
در صورت انتخاب گزینه د یا ه، چه عاملی در این زمینه مؤثر بوده است؟

6-تنوع بیماران و مراجعین از نظر پوشش دادن موضوعات مورد نیاز آموزشی چگونه است؟ *
          
7-نظم و ترتیب حاکم بر برنامه آموزش در عرصه چگونه است؟ *
          
در صورت انتخاب گزینه د یا ه، نظم کم در کدام مورد، علت این انتخاب شماست؟
          
ی- سایر موارد با ذکر مورد: ...

8-کدام گزینه آموزش سرپایی مؤثرتری را برای شما فراهم میکند؟ *
          
9-در مورد کدام بخش دیگر از بخش‌های آموزشی خود (به جز بخش‌های ذکر شده در آغاز پرسشنامه) برنامه آموزش در عرصه را ضروری می‌دانید؟
      
د- سایر موارد با ذکر نام بخش: ...

10-به ازای هر ساعت آموزش در عرصه، ویزیت چند بیمار با همراهی استاد را مناسب می‌دانید؟ *
        
11-از نظر شما چند ساعت در روز برای آموزش در عرصه در بخش مورد نظر لازم و کافی است؟ *
        
12-چند بار آموزش در عرصه را در طول دوره آموزشی خود در بخش مورد نظر لازم می‌دانید؟ *
        
13-پیشنهاد شما برای اثربخشی هر چه بیشتر برنامه آموزش در عرصه چیست؟
        
توضیحات بیشتر در مورد پیشنهاد ارائه شده: .....

نقاط قوت و ضعف برنامه از نظر شما چیست؟ ...

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >