شرط شروع مرحله سوم (کارآموزی) آموزش پزشکی؟


کسب میانگین کل 12 دروس پایه واختصاصی مرحله دوم به جز دروس شناور .

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >