حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان دردانشگاه مقصدچقدراست؟


حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد طبق آخرین بخشنامه وزارت خانه تفاوتی با دانشگاه مبدا ندارد .

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >