دانشجو چه زمانی از ادامه تحصیل محروم می شود؟


دانشجویی که در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی برای 3 نیمسال متوالی و یا 4 نیمسال متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم می شود.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >