دانشجو چه زمانی مشروط می شود؟


اگر میانگین نمرات نیمسال تحصیلی دانشجو در هریک از مراحل اول و دوم آموزش پزشکی کمتر از 12 باشد دانشجو در آن ترم مشروط خواهد شد و در نیمسال بعد از مشروطی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را نخواهد داشت.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >