محاسبه میانگین نمرات یک ترم دانشجوچگونه است؟


برای محاسبه میانگین نمرات یک ترم دانشجو،تعدادواحدهای هردرس درنمره آن درس ضرب میشود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجودر آن ترم اخذ کرده تقسیم می شود.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >