حکم غیبت درامتحان چیست؟


غیبت غیرموجه درامتحان هردرس یا بخش به منزله گرفتن نمره صفردرامتحان آن درس یا بخش است.ودرصورت موجه بودن غیبت باتشخیص شورای آموزشی دانشکده آن درس حذف می گردد.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >