حذف اضطراری چیست؟


در صورت اضطرار، دانشجو در مراحل اول و دوم دوره پزشکی و تا5هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی می تواند فقط یکی از درس های نظری و یا عملی خود حذف کند مشروط بر اینکه غیبت دانشجو در آن درس بیش از حدمجاز و تعداد واحدهای باقیمانده کمتر از 12 واحد نباشد.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >