آیا دانشجو بعد از زمان حذف و اضافه می تواند به واحدهای خود اضافه کند؟


پاسخ:خیر، اضافه کردن واحد بعد از زمان حذف و اضافه امکان پذیر نمی باشد.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >