در حذف و اضافه دانشجو چند واحد می تواند حذف یا اضافه کند؟


دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم پزشکی تا دو هفته پس از شروع نیمسال4واحد خود را حذف و یا اضافه نماید .

تعداد بازدید:   ۲

برگشت

< >