آیا بعد از ثبت نهایی نمره درسی در سیستم هم آوا ،امکان تغییرنمره وجوددارد؟


خیر.پس ازثبت نهایی،نمره غیرقابل تغییر می باشد.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >