حداقل نمره قبولی درهردرس چنداست؟


حداقل نمره قبولی درس های پایه و عمومی 10 ودرس های تخصصی و بخش های مرحله سوم و چهارم 12 می باشد

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >