حداقل و حداکثر تعداد واحدی که می توان در یک ترم اخذ نمود چه میزان است؟


هردانشجودرهرنیمسال حداقل12 واحد حداکثر20 واحددرسی می توانداخذنماید.
هر دانشجو که معدل الف داشته باشد ( معدل 17 به بالا) با راهنمای استاد مشاور و تایید دانشکده در صورت ارائه درس و عدم تداخل برنامه درسی تا 24 واحد اخذ نماید .
دانشجویان مشروط تا 14 واحد درسی می توانند انتخاب واحد داشته باشند.
دانشجویان مشروط ترم 5 منتهی به آزمون جامع علوم پایه می توانند با تایید شورای دانشکده تا 20 واحد درسی اخذ نمایند .
دانشجویان در ترم 5 منتهی به آزمون علوم پایه مشروط به معدل بالای 12 تا 24 واحد می توانند انتخاب واحد نمایند .


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >