مدت زمان مرخصی زایمان دانشجویان چندنیمسال است؟


دانشجویان زن باردارشاغل به تحصیل می توانند ازدونیمسال مرخصی زایمان بدون احتساب درسنوات استفاده نمایند

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >