برنامه پزشکی عمومی شامل چند مرحله است:


چهار مرحله
مرحله اول:علوم پایه(پنج نیمسال)
مرحله دوم:مقدمات بالینی (فیزیوپاتولوزی)(دو نیمسال)
مرحله سوم:کارآموزی بالینی
مرحله چهارم:کارورزی بالینی


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >