جوایز و افتخارات  دكتر ماريا ظهيري  


  شناسايي miRNASدخيل در تنظيم خود تجديدي و تمايز سلولهاي بنيادي اسپرماتوگونيال انساني ، 1389
  Award winner of congress Reproductive medicine ، 2013

< >