پایان نامه ها  دكتر ماريا ظهيري  


  تهيه و مشخصه يابي نانوفيبرهاي پلي ال لاکتیک اسيد به روش الكتروريسي وبررسي خواص زيست سازگاري آن احمد عاشوري پزشکی عمومی دکتر ماریا ظهیری" -"
  تاثير عصاره جلبك اسپيرولينابر تمايز سلولهاي بنيادي مغز استخوان به سلولهاي شبه نورونی حميدرضا رحيمي پزشکی عمومی دکتر بنفشه اسمعیل زاده" دکتر ماریا ظهیری"

< >