پایان نامه ها  دكتر ماريا ظهيري  


  تهيه و مشخصه يابي نانوفيبرهاي پلي ال لاکتیک اسيد به روش الكتروريسي وبررسي خواص زيست سازگاري آن احمد عاشوري پزشکی عمومی دکتر ماریا ظهیری" -"
  تاثير عصاره جلبك اسپيرولينابر تمايز سلولهاي بنيادي مغز استخوان به سلولهاي شبه نورونی حميدرضا رحيمي پزشکی عمومی دکتر بنفشه اسمعیل زاده" دکتر ماریا ظهیری"
  The Effect of Dichotomaria obtusata Extracton the osteogenic differentiation of bone marrow derived mesenchymal stem cells دکتر مریم نکویی دکترا دکتر سید محمد شفیعی" دکتر ماریا ظهیری"
  مطالعه تاثیر عصاره الکلی جلبک آفانیزومنون فلوس- آکوا بر تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی در حضور داربست نانوکامپوزیتی الکتروریسی دکتر ایمان همت جو پزشکی دکتر ماریا ظهیری" "
  بررسی اثر داربست نانوکامپوزیتی الکتروریسی پلی کاپرولاکتون / ژلاتین بر میزان بقا و تکثیر سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی انسانی دکتر حامد اله یاری دکتر ماریا ظهیری" "
  مطالعه تاثیر محافظتی پیش تیمار با سلول های بنیادی مزانشیمی بر آسیب ناشی از ایسکمی ـ پرفیوژن مجدد کلیوی موشهای صحرایی با استفاده از مقطع نگاری رایانه ای تک فوتونی دکتر شادی شفی خدایی دکتر ماریا ظهیری" "
  تعیین انواع مدلهای سر و صورت و ارتباط آنها با قامت درزنان و مردان 18 تا 50 ساله شهر بوشهر دکتر عالیه اسماعیلی دکتر بنفشه اسمعیل زاده" دکتر ماریا ظهیری"

< >