فعالیت های اجرایی  دكتر ماريا ظهيري  


  نماینده دانشگاه در کارگروه توسعه دانش بیوتکنولوژی و طب بازساختی قطب پنج آموزشی 1394 تا کنون
  نماینده بنیاد ملی نخبگان و مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس در ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی و طب بازساختی 1394 تا کنون
  استاد مشاور دانشجویان پزشکی ستاد شاهد و ایثارگر 1394 تا کنون
  مسئول آزمایشگا ههای گروه بیولوژی و علوم تشریحی دانشکده پزشکی 1394-1397
  معاون پژوهشی گروه آناتومی 1398
  رئیس کمیته علمی المپیاد کشوری دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 1397-98
  مدیر روابط عمومی ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری 1398
  مسئول گروه داوری تخصصی جشنواره جوان خوارزمی در حوزه سلول های بنیادی 1398
  دبیر شورای سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی استان بوشهر 1394-1397

< >