فعالیت های اجرایی  دكتر ماريا ظهيري  


  نماینده دانشگاه در کارگروه توسعه دانش بیوتکنولوژی و طب بازساختی قطب پنج آموزشی 1394 تا کنون
  نماینده بنیاد ملی نخبگان و مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس در ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی و طب بازساختی 1394 تا کنون
  استاد مشاور دانشجویان پزشکی ستاد شاهد و ایثارگر 1394 تا کنون
  مسئول آزمایشگا ههای گروه بیولوژی و علوم تشریحی دانشکده پزشکی 1394 تا کنون
  معاون پژوهشی گروه آناتومی 1398

< >