تحصیلات  دكتر ماريا ظهيري  


  پسا دکتری مهندسی بافت دانشگاه علوم پزشکی تهران ایران 1397 1398
  دکتری تخصصی علوم تشریحی دانشگاه تربیت مدرس ایران 1387 1391

< >