جوایز و افتخارات  دکتر سعيد تاج بخش  


  استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال 1384 ، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ، رئيس دانشگاه ، 1384 ، لوح تقدير
  استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال 1386 ، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ، معاون آموزشي دانشگاه ، 1386 ، لوح تقدير
  استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال 1388 ، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ، رئيس دانشگاه ، 1388 ، لوح تقدير
  پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال 1384 ، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ، معاون آموزشي پژوهشي دانشگاه ، 1384 ، لوح تقدير
  پژوهشگر برگزيده دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال 1386 ، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ، مدير پژوهشي دانشگاه ، 1386 ، لوح تقدير
  پژوهشگر برتر حوزه پزشكي استان بوشهر در سال 1387 ، استانداري بوشهر ، استاندار بوشهر ، 1387 ، لوح سپاس
  پژوهشگر برتر دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال 1388 ، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ، سرپرست دانسگاه ، 1388 ، لوح تقدير
  پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال 1389 ، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ، رئيس دانشگاه ، 1389 ، لوح يادبود
  پژوهشگر برتردانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال 1390 ، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ، رئيس دانشگاه ، 1390 ، لوح تقدير
  کسب رتبه گروه برتر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر توسط گروه میکروب شناسی و انگل شناسی در سال 1388 ، دانشگاه علوم پزشکی ، رئیس دانشگاه ، 1388 ، لوح تقدیر
  کسب رتبه گروه برتر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر توسط گروه میکروب شناسی و انگل شناسی در سال 1389 ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، سرپرست دانشگاه ، 1389 ، لوح تقدیر
  داور منتخب مجله طب جنوب در سال 1386 ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، مدیر امور پژوهشی دانشگاه ، 1386 ، لوح تقدیر
  کسب رتبه اول درس باکتری شناسی در آزمون جامع علوم پایه پزشکی اسفند ماه 1389 (به عنوان یکی از اساتید این درس) ، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، رییس دانشکده ، 1390 ، لوح تقدیر

< >