فعالیت های اجرایی  دکتر سعيد تاج بخش  


  مدیر گروه میکروب شناسی و انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از سال 1386 تا کنون
  مسئول آزمایشگاه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از سال 1385 تا کنون
  عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از سال 1390 تا کنون
  عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از سال 1390 تا کنون
  عضو شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از سال 1390 تا سال 1394
  عضو شورای جامعه علمی آزمایشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از سال 1389تا کنون
  عضو شورای دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از سال 1394تا کنون
  عضو کمیته دانشگاهی کنترل عفونت های بیمارستانی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از سال 1389تا کنون
  عضو کمیته علمی دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1388
  عضو کمیته علمی اولین همایش میکروبیولوژی نوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم 1392
  عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی دنیای میکروب ها از سال 1393تا کنون

< >