جوایز و افتخارات  دکتر رضا طاهرخانی  


  نفر اول آزمون دکتر تخصصی ویروس شناسی در سال 1388 ، وزارت بهداشت و درمان ، وزارت بهداشت و درمان ، 1389 ، لوح تقدیر از وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
دریافت فایل پیوست
  پژوهشگر برتر در سال 1394 ، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1394 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر از معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، 1388 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر از مرکز آموزش بهداشت و درمان نزاجا ، دانشکده پزشکی مرکز آموزش بهداشت و درمان نزاجا ، ریاست دانشکده پزشکی ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست

< >