تحصیلات  دکتر رضا طاهرخانی  


  کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دانشگاه اورمیه ایران 1380
  کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی موسسه واکسن و سرم سازی رازی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی ایران ایران 1382
  دکتری تخصصی ( Ph.D) ویروس شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ایران 1388

< >