تحصیلات  دکتر افشين شيركاني  


  فوق تخصص آسم و آلرژی و بیماری های نقص ایمنی تهران - مشهد ایران 1389 1392
  دوره تکمیلی پژوهش در علوم پذشکی دانشگاه گرونینگن هلند هلند 2008 2008
  دوره تکمیلی درمان بیماریهای آلرژیک ساذمان جهانی آلرژی-دانشگاه حیدرآباد هندوستان هندوستان 2012 2012

< >