تحصیلات  دکتر زهرا صداقت  


  لیسانس بیولوژی دانشگاه شیراز 1379 1384
  کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز 1384 1387
  دکتری فیزیولوژی پزشکی علوم پزشکی تهران 88 91

< >