پایان نامه ها  رامين سيديان  


  بررسی تاثیرات فارماکوکینتیک و برخی از مشخصات فارماکودینامیک ونوم همی اسکورپیوس لپتوروس در موش صحرایی رامین سیدیان Ph.D دکتر محمد حسن پیپل زاده و دکتر امیر جلالی" دکتر سعید رضایی و دکتر محمد حسن بابایی"
  بررسی تاثیر عوامل محیطی از قبیل پروتئاز ها و فلزات بر همولیز ناشی از ونوم همی اسکورپیوس لپتوروس سیده هاجر تقوی کارشناسی ارشی دکتر را مین سیدیان" دکتر اکبر زراعت پیشه"
  بررسی تاثیرات فارماکولوژیک سرم ضد عقرب انستیتورازی در جلوگیری از تاثیرات همولیتیک ونوم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس رضا منصوری کارشناسی ارشد دکتر رامین سیدیان" دکتر پرویز بزی"
  آیا داروهای بیمارستانی به کار رفته در درمان کژدم گزیدگی توان خنثی نمودن همولیز ایجاد شده توسط کژدم همی اسکورپیوس لپتوروس رابر خون شسته شده انسانی در محیط آزمایشگاه دارند سید آرشام حمیدی دکترای پزشکی دکتر را مین سیدیان" "
  جداسازی متالوآنزیم های مسئول خواص بیوشیمیایی و تظاهرات بالینی در سم مار جعفری ایرانی صهبا توانا کارشناسی ارشد دکتر رامین سیدیان" دکتر فرزان محمودی نژاد"
  تعیین آنزیم های ژلاتیناز و فیبرینوژنولیز مار جعفری ایرانی با روش زیموگرافی مسعود نیازی دکترای پزشکی دکتر رامین سیدیان" دکتر علی موحد-مصطفی کامیاب"
  بررسی ارتباط میزان موارد احتباس ادراری و نوع عمل جراحی هموروئیدکتومی (باز و بسته) در بیماران مونث مراجعه کننده به بیمارستان فاطمه زهرا (س) شهر بوشهر سیده مهدیه حسین زاده دکترای پزشکی دکتر حمیدرضا علیزاده اطاقور" دکتر عبدالرسول انوری پور-دکتر عبالرضا نجفی انارکی-دکتر رامین سیدیان"
  بررسی تاثیرات کاردیوتوکسیک و آریتموژنیک کژدم همی اسکورپیوس لپتوروس بر قلب رت در محیط خارج بدن به کمک دستگاه لانگندورف ریحانه عوضی کارشناسی ارشد دکتر رامین سیدیان" دکتر خلیل پورخلیلی-دکتر سمانه ذوالقدری جهرمی"

< >