کتب و جزوات  رامين سيديان  


  بیماری های حاد کلیه به زبان ساده بوشهر-یمین و ثمین 1388 Rotellar-Carlos
این کتاب ترجمه Acute renal insufficiency made ridiculously easyبوده که به ترتیب توسط دکتر رامین سیدیان-دکتر حشمت اله شهباززاده و دکتر محمد حسن پیپل زاده انجام شده است.ردهبندی کنگره RC902/ر9ت 91388و رده بندی دیویی 616/61


< >