علاقه مندیها  رامين سيديان  


  توکسینولوژی

تحقیق در مورد جانوران سمی خشکی و دریایی ایران جهت شناسنامه دار کردن آن ها و استفاده از ونوم این موجودات جهت درمان بیماری های انسانی به عنوان افقی نو در داروسازی< >