فعالیت های اجرایی  رامين سيديان  


  ریاست گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی 1389
  ریاست EDO دانشکده پزشکی 1388
  مدیر آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی خرداد ماه 1392

< >