جوایز و افتخارات  دکتر مهدي صادقي  


  تدريس براي دوره بازآموزي آموزش دبيران زيست شناسي استان بوشهر در دي ماه 86
  تدريس براي دوره بازآموزي آموزش دبيران زيست شناسي استان بوشهر در بهمن ماه 87
  استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال تحصيلي88 - 87
  عضو هيئت داوران دومين سمپوزيوم علمي بسيج دانشجوئي دانشگاه علوم پزشكي بوشهردر خردادماه 86
  ناظر و داوري مقالات در اولين همايش علمي دانشجوئي – دانش آموزي ، دانش آموزان استان بوشهر
  تدريس در 2nd Tehran IBRO school of Neuroscience در خرداد 92 در تهران
  تدريس در 3rd Tehran IBRO school of Neuroscience در آبان ماه 93 در تهران
  استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال تحصيلي82 - 81
  عضويت در هيئت تحريريه و سردبيري مجله پژوهشي طب جنوب
  عضويت در كميته اجرائي و همكاري در برنامه علمي و اجرائي اولين كنگره سراسري طب و دريا در تاريخ 8 تا 10 اسفند ماه 1380 دردانشگاه علوم پزشكي بوشهر
  مدير اجرائي مجله طب جنوب ، دوفصلنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در فاصله حدود سال های 79 تا 82
  داوري تعدادي از مقالات جهت چاپ در مجله طب جنوب ، دوفصلنامه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
  همكاري در برگزاري نوزدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران در آبان ماه 1388
  همكاري در برگزاري يازدهمين همايش علمی ساليانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ايران در خرداد ماه 91 در تهران دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
  داوري تعدادي از پايان نامه های دانشجوئی
  داوري تعدادي از طرح های تحقيقاتی ارائه شده به دانشگاه

< >