کتب و جزوات  دکتر مهدي صادقي  


  نگارش قسمتی از کتابچه آموزشی مربوط به شرکت کنندگان در سومين دوره آموزشی IBRO ( 3rd Tehran IBRO school of Neuroscience )
  عضو مؤلفان کتاب Techniques in Neuroscience research

< >