مقالات  دکتر مهدي صادقي  


  The changes of GABA transporters (GAT-1 and GAT-3) and GABAA receptor α1 subunit expression in the spinal cord after peripheral nerve injury : effect of GABAA receptor stimulation and glial inhibition . Advances in Bioresearch 2013 : 4 ; 54-64 . Mehdi Sadeghi , Homa Manaheji , Jalal Zaringhalam , Abbas Haghparast , Samad Nazemi , Zahra Bahari .

  Post – injury repeated administrations of minocycline improve antinociceptive effect of morphine in chronic constriction injury model of neuropathic pain in rat . Pharmacology , Biochemistry and Behavior 2012 : 102 ; 520-25 . Samad Nazemi , Homa Manaheji , Jalal Zaringhalam , Mehdi Sadeghi , Abbas Haghparast

  Induction of spinal long – term synaptic potentiation is sensitive to inhibition of neuronal NOS in L5 spinal nerve – transected rats . EXCLI 2014 : 13 ; 751- 760 . Zahra Bahari , Homa Manaheji , Narges Hosseinmardi , Gholam Hossein Meftahi , Mehdi Sadeghi , Samira Danialy , Seyed Mohammad Noorbakhsh .

  The time profile of spinal expression of nNOS in superficial and deep laminae of spinal dorsal horn after L5 spinal nerve transaction in adult rats . Neurophysiology 2015 : 47(4) ; 287. 94 . Zahra Bahari , Homa Manaheji , Narges Hosseinmardi , Gholam Hossein Meftahi , Mehdi Sadeghi , Samira Danialy , Seyed Mohammad Noorbakhsh

  Inhibition of microglial activity alters spinal wide dynamic range neuron discharge and reduces microglial Toll-like receptor 4 expression in neuropathic rats . Clin Exp Pharmacol Physiol 2015 : 42(7) ; 772-9 . Samad Nazemi , Homa Manaheji , Seyed Mohammad Noorbakhsh , Jalal Zaringhalam , Mehdi Sadeghi , Mohammad Mohammadzadeh ,Abbas Haghparast .

  تاثير تخريب شيميائي هسته Arcuate هيپوتالاموس بر آستانه درد با استفاده از تست Tail flick و تغييرات امواج الكتروانسفالوگرام، فيزيولوژي و فارماكولوژي سال دوم ( شماره 2 ) : 1377 ، 154- 150 . صادقي مهدي ، شاردي مناهجي هما ، معتمدي فرشته

  اثر تخريب الكتريكي هسته آركوات هيپوتالاموس بر آستانه درد طب جنوب سال سوم ( شماره 2 ) : 1379 ، 82- 77 . صادقي مهدي ، شاردي مناهجي هما ، معتمدي فرشته

  مطالعه اثر آگونيست گيرنده GABAA و مهار گليا بر پاسخهای رفتاری درد نوروپاتی مدل CCI در موش صحرائی طب جنوب سال هفدهم ( شماره 6 ) : 1393 ، 1134 – 1320 . ی مهدی صادقی ، هما مناهجی ، عباس حق پرست ، جلال زرين قلم ، صمد ناظمی ، زهرا بهار

  بررسی اثرات قطع عصب نخاعی L5 بر آستانه فعال سازی فيبرهای A – دلتا و C و نيز القای LTP در شاخ خلفی نخاع توسط تحريک الکتريکی پر فرکانس عصب سياتيک در موش صحرائی دو ماهنامه فيض دوره 18 (شماره 4) : 1393 ، 335 – 325 . زهرا بهاری ، هما مناهجی ، نرگس حسين مردی ، غلامحسين مفتاحی ، مهدی صادقی ، سيد محمد نوربخش

  اثر مهار سلولهای گليا بر بهبود درد نوروپاتی و افزايش اثر ضد دردی مورفين در يک مدل نوروپاتی در موش صحرائی فيزيولوژی و فارماکولوژی 15 (شماره 4) : 1390 ، 498- 486 . صمد ناظمی ، هما مناهجی ، عباس حق پرست ، جلال زرين قلم ، مهدی صادقی

  بررسی نقش گيرنده گلوتاماتی NMDA و ميکروگليای نخاعی در تفاوت های وابسته به سن درد نوروپاتيک در مدل SNL در موش صحرائی نر طب جنوب سال هيجدهم ( شماره 1 ) : فروردين و ارديبهشت 1394 ، 26- 15 . حسين زينلی ، هما شاردی مناهجی ، صمد ناظمی ، مهدی صادقی

  Electroencephalogram (EEG) as a tool for studing the role of arcuate nucleus of hypothalamous in acute pain in rat . 8th word congress of pain (1996) . Vancouver, British Columbia , Canada . Sharify M , sadeghi M* , manahaeji H

  Effect of chemical lesion of arcuate hypothalamic nucleus using tail flick and EEG in rat . Proceeding of the Australian physiological & pharmacological society (1998) . Australia . Sadeghi M ,Shardi Manahajei H , Motamedi F

  عنوان بررسي اثرات تخريب شيميائي هسته Arcuate هيپوتالاموس بر آستانه درد با استفاده از تست Tail flick وتغييرات امواج الكتروانسفالوگرام سيزدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران در اصفهان 4 تا 7 شهریورريور 1376 مهدی صادقی ، هما مناهجی ، فرشته معتمدی

  تخريب الكتريكي هسته آركوات هيپوتالاموس آستانه درد را كاهش مي دهد چهاردهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران دردانشگاه علوم پزشكي تهران 26 تا30 ارديبهشت 1378 مهدی صادقی ، هما مناهجی ، فرشته معتمدی

  تغيير آستانه درد در اثرايجاد ضايعه در هسته آركوات هيپوتالاموس با تست پس كشيدن دم و تغييرات Value mean absolute و mean frequency در امواج EEG درپانزدهمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران و چهاردهمين كنگره بين المللي پزشكي جغرافيائي در شيراز14 تا 17 آبان 1380 مهدی صادقی

  مشكلات تنفسي در اعماق دريا اولين كنگره سراسري طب و دريا در بوشهر 8 تا 10 اسفند 1380 مهدی صادقی

  The behavioral and electrophysiological effects of glia inhibition in a chronic constriction nerve injury model in rat 14th world congress on pain , Milan , Italy , 2012 Mehdi Sadeghi , Homa Manaheji , Samad Nazemi

  بررسي شيوع آسم در بين دانش آموزان مقطع ابتدائي شهر بوشهر و بعضي عوامل مؤثر بر آن دربيستمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران در همدان 18 تا 22مهر1390 مهدی صادقی

  The changes of GABA transporters (GAT-1 and GAT-3) and GABAA receptor α1 subunit expression in the spinal cord after peripheral nerve injury : effect of GABAA receptor stimulation and glial inhibition دومين کنگره علوم اعصاب پايه و بالينی در تهران مرکز همايشهای رازی 27 تا 29 آذر 1392 Mehdi Sadeghi , Homa Manaheji , Jalal Zaringhalam , Abbas Haghparast , Samad Nazemi , Zahra Bahar

  بررسی اثر ضد دردی موسيمول در يک مدل درد نوروپاتی يازدهمين همايش علمی ساليانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ايران 25 تا 26 خرداد ماه 91 در تهران دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی مهدی صادقی ، هما مناهجی

  Role of GABAA receptor in CCI rats بيستمين و يکمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران در تبريز 1 تا 5 شهريور 92 Mehdi Sadeghi , Homa Manaheji , Jalal Zaringhalam , Abbas Haghparast , Zahra Bahar

  The investigation of spinal cord expression of nNOS and behavioral responses in neuropathic pain following L5 spinal nerve ligation in rat بيستمين و يکمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران در تبريز 1 تا 5 شهريور 92 Zahra Bahari, Homa Manaheji, Narges Hosseinmardi, Abolhasan Ahmadiani, Mehdi Sadeghi

  Electrophysiological study of the NMDA receptor on analgesic effect of α2 adrenergic in spinal nerve ligation model in rat سومين کنگره علوم اعصاب پايه و بالينی در تهران 7 تا 9 آبان 93 Adel Salari, Homa manaheji, Shahrabano oryan, Mehdi sadeghi, Zahra bahari, Sadegh ghasemyan, Laleh rezaee, Shokofeh sirosi, Sareh emami, shima mehrabadi

  بررسی اثر تزريق پنتوکسی فيلين بر پاسخهای رفتاری درد نوروپاتی مدل CCI در موش صحرائی اولين کنگره بين المللی درد در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دوازدهمين همايش علمی انجمن بررسی و مطالعه درد در ايران 23 تا 25 ارديبهشت 94 مهدی صادقی ، هما مناهجی ، عباس حق پرست ، جلال زرين قلم ، صمد ناظمی ، زهرا بهاری

  بررسی بیان ترانسپورترهای گابا (GAT-1 و GAT-3) بعد از ایجاد نوروپاتی مدل CCI در موش صحرائی اولين کنگره بين المللی فيزيولوژي و فارماكولوژي و بيستمين ودومين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران در کاشان16 تا 20 شهريور 94 مهدی صادقی ، هما مناهجی ، عباس حق پرست ، جلال زرين قلم ، صمد ناظمی ، زهرا بهاری

  The effect of muscimol on firing rate of wide dynamic range neurons in neuropathic rats چهارمين کنگره پايه و بالينی علوم اعصاب در تهران مرکز همايشهای رازی 2 تا 4 دی ماه 1394 Mehdi Sadeghi , Homa Manaheji , Abbas Haghparast , Jalal Zaringhalam , Samad Nazemi , Zahra Bahari

  بررسی اثر عصاره الکلی گیاه خرفه بر تعدیل درد نوروپاتی و درد حاد در موش صحرائی دوماهنامه طب جنوب 1398 شماره 22 علمی پژوهشی مهدی صادقی، افسانه واحدی مقدم، علی موحد اول از سه نفر
زمینه: گیاه خرفه گیاه دارویی شناخته شده‌ای است که اثرات متعددی از قبیل اثرات ضد دردی و ضد التهابی به آن نسبت داده شده است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات ضددردی عصاره الکلی خرفه بر درد نوروپاتی مدل CCI (1988 Bennet & Xie model) و درد حاد حرارتی حاصل از Tail Flick می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این آزمایش از موش‌های صحرایی نر بالغ، نژاد ویستار با وزن 250-200 گرم استفاده شد. حساسیت به تحریکات مکانیکی (آلودینیای مکانیکی) و تحریکات دردناک حرارتی، به ترتیب توسط تارهای فون فری و تست Tail Flick اندازه‌گیری شد. در مطالعات مربوط به حیوانات نوروپاتیک، حیوانات به 5 گروه شامل: گروه شم، CCI، دو گروه CCI که عصاره را با دوز 200 و 400 میلی‌گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی دریافت نمودند و یک گروه نوروپاتی که نرمال سالین دریافت نمودند، تقسیم شدند. در این گروه‌ها آلودینیای مکانیکی در روز هفتم بعد از جراحی انجام شد. در مطالعات مربوط به بررسی درد حاد، حیوانات به سه گروه شامل: یک گروه دریافت کننده نرمال سالین و دو گروه دریافت کننده عصاره با دوز 200 و 400 میلی‌گرم بر کیلوگرم، تقسیم شدند. در این گروه‌ها تست Tail Flick 30 تا 60 دقیقه بعد از تزریق عصاره یا نرمال سالین انجام شد. نتایج با نرم‌افزار SPSS ویرایش 25 و آزمون‌های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بستن عصب سیاتیک موجب ایجاد آلودینیای مکانیکی در موش‌های صحرایی شد و تزریق عصاره با دوز 200 و 400 میلی‌گرم بر کیلوگرم توانست در موش‌های CCI شده آلودینیای مکانیکی را بعد از نوروپاتی کاهش دهد. همچنین عصاره خرفه با دوز 400 میلی‌گرم بر کیلوگرم توانست درد حاد حرارتی را نیز کاهش دهد. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عصاره خرفه می‌تواند علائم رفتاری درد نوروپاتی و درد حاد را کاهش دهد.

دریافت فایل پیوست

http://ismj.bpums.ac.ir/article-۱-۱۰۴۵-fa.html


< >